VISIO

Digitaalinen toimintakulttuuri on osa jokaisen kouluarkea Hämeenlinnassa vuonna 2021. Se parantaa ja tehostaa oppimista, ja on luonteva osa jokapäiväistä työskentelyä.

kompassi

 

Tieto- ja viestintäteknologinen (TVT) osaaminen on tärkeä kansalaistaito sekä itsessään että osana monilukutaitoa. Se on oppimisen kohde ja väline. Perusopetuksessa huolehditaan siitä, että kaikilla oppilailla on mahdollisuudet tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kehittämiseen. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään suunnitelmallisesti perusopetuksen kaikilla vuosiluokilla, eri oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä muussa koulutyössä. (OPS 3.3)

 

TAVOITTEET

Oppiminen on ajasta, paikasta ja laitteistosta riippumatonta. Oppimisen vastuu on ensi sijassa oppijalla, jota tuetaan ikä- ja kehitystason mukaan. Oppimisympäristöstä löytyy asianmukainen tekniikka ja jokaiselta oppilaalta päätelaite, joka tukee oppimisen omistajuutta. Nopeat verkot toimivat luotettavasti. Teknologia tukee digitaalisen toimintakulttuurin juurtumista kouluympäristöön.

Hämeenlinnan oma Airo-työpöytä toimii lähtöruutuna oppimiselle. Matkan varrella oppilaat keräävät oppimisreppuunsa osaamismerkkejä eri aloilta. Kouluissa kannustetaan kokeilemaan rohkeasti uusia toimintamuotoja ja teknologioita. Jokaiselle koululle on nimetty digitutor sekä oppilasagentit.

RESURSSIT

Sitoutuneet työntekijät, innokkaat oppilaat ja yhteinen tahtotila ovat Hämeenlinnan tärkein resurssi. Jotta tavoitteet toteutuvat, tarvitaan osaamista, kouluttautumista, verkostoitumista ja työkaluja. Kouluyhteisön jokainen jäsen antaa oman panoksensa työskentelyn kehittämiseen. Rohkeasti yhdessä kokeilemalla ja hyviä käytänteitä jakamalla muutetaan koulua yhä paremmaksi. Apu on aina lähellä.

TVT-BUDJETTIhml malli

Teknologiatuetun oppimisen investointeihin on luotu kolmen kohdan muistisääntö:

  1. Laitehankintoihin sijoitetaan enintään yksi kolmannes budjetista.
  2. Palvelujen ja sisältöjen ostoon tulee varautua toisen kolmanneksen verran.
  3. Osaamisen tukemiseen kohdennetaan kolmas osa TVT-budjetin kokonaisuudesta.

 

 

ARVIOINTI JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Tieto- ja viestintästrategian toteutumista arvioidaan suunnitelmallisesti. Strategia on jaoteltu osioihin, joiden tavoitteiden mukaista toteutumista tarkastellaan TVT-kehittämistyöryhmässä vuosittain. Saadun tiedon perusteella tehdään johtopäätökset, joilla suunnataan tulevaisuuden toimintaa.