LUOKAT 3-4

Tieto- ja viestintäteknologiaa (TVT) hyödynnetään monipuolisesti eri oppiaineissa ja muussa koulutyössä ja vahvistetaan yhteisöllistä oppimista. Samalla oppilaille luodaan mahdollisuuksia etsiä, kokeilla ja käyttää omaan oppimiseen ja työskentelyyn parhaiten sopivia työtapoja ja työvälineitä.

Merkkien sisällöt avautuvat otsikkoa klikkaamalla.

KÄYTÄNNÖN TAIDOT JA OMA TUOTTAMINEN

skills v2 lvl2Oppilaat oppivat käyttämään erilaisia laitteita, ohjelmistoja ja palveluita sekä ymmärtämään niiden käyttö- ja toimintalogiikkaa. He harjaantuvat sujuvaan tekstin tuottamiseen ja käsittelyyn eri välineillä ja oppivat myös kuvan, äänen ja animaation tekemistä. Oppilaita kannustetaan toteuttamaan TVT:n avulla ideoitaan yksin ja yhdessä toisten kanssa. Ohjelmointiin tutustutaan graafisen ohjelmointiympäristön avulla.

 

VASTUULLINEN JA TURVALLINEN TOIMINTA

safety 2 bOppilaita ohjataan TVT:n vastuulliseen ja turvalliseen käyttöön, hyviin käytöstapoihin sekä tekijänoikeuksien perusperiaatteiden tuntemiseen. Koulutyössä harjoitellaan eri viestintäjärjestelmien sekä opetuskäytössä olevien yhteisöllisten palvelujen käyttöä. Oppilaat saavat tietoa ja kokemusta hyvien työasentojen ja sopivan mittaisten työjaksojen merkityksestä terveydelle.

TIEDONHALLINTA SEKÄ TUTKIVA JA LUOVA TYÖSKENTELY

explore v2 lvl2Oppilaat harjoittelevat etsimään tietoa useammasta eri lähteestä hakupalveluiden avulla. Heitä ohjataan hyödyntämään lähteitä oman tiedon tuottamisessa ja harjoittelemaan tiedon kriittistä arviointia. Oppilaita kannustetaan etsimään itselle sopivia ilmaisutapoja ja käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa työskentelyn ja oppimisprosessin dokumentoinnissa ja arvioinnissa.

VUOROVAIKUTUS JA VERKOSTOITUMINEN

connect v2 lvl2Oppilaita ohjataan ymmärtämään omat roolinsa viestijöinä sekä ottamaan vastuuta viestinnästään. Heitä ohjataan tarkastelemaan TVT:n roolia vaikuttamiskeinona. Oppilaat saavat kokemuksia tieto- ja viestintäteknologian käyttämisestä vuorovaikutuksessa.