LUOKAT 5-6

Tieto- ja viestintäteknologiaa (TVT) hyödynnetään monipuolisesti eri oppiaineissa ja muussa koulutyössä ja vahvistetaan yhteisöllistä oppimista. Samalla oppilaille luodaan mahdollisuuksia etsiä, kokeilla ja käyttää omaan oppimiseen ja työskentelyyn parhaiten sopivia työtapoja ja työvälineitä. Koulussa tutkitaan tieto- ja viestintäteknologian vaikutusta arkeen ja otetaan selvää sen kestävistä käyttötavoista.

Merkkien sisällöt avautuvat otsikkoa klikkaamalla.

KÄYTÄNNÖN TAIDOT JA OMA TUOTTAMINEN

skills v2 lvl3Oppilaat oppivat käyttämään erilaisia laitteita, ohjelmistoja ja palveluita sekä ymmärtämään niiden käyttö- ja toimintalogiikkaa. He harjaantuvat sujuvaan tekstin tuottamiseen ja käsittelyyn eri välineillä ja oppivat myös kuvan, äänen, videon ja animaation tekemistä ja jakamista. Oppilaita kannustetaan toteuttamaan TVT:n avulla ideoitaan yksin ja yhdessä toisten kanssa. Ohjelmointia harjoitellessaan oppilaat saavat kokemuksia siitä, miten teknologian toiminta riippuu ihmisen tekemistä ratkaisuista.

 

VASTUULLINEN JA TURVALLINEN TOIMINTA

safety v2 lvl3Oppilaita ohjataan TVT:n vastuulliseen ja turvalliseen käyttöön sekä hyviin käytöstapoihin. Tekijänoikeuksien tuntemusta syvennetään. Koulutyössä harjoitellaan eri viestintäjärjestelmien sekä opetuskäytössä olevien yhteisöllisten palvelujen asianmukaista käyttöä. Oppilaat saavat tietoa ja kokemusta hyvien työasentojen ja sopivan mittaisten työjaksojen merkityksestä terveydelle.

TIEDONHALLINTA SEKÄ TUTKIVA JA LUOVA TYÖSKENTELY

explore v2 lvl3Oppilaat harjoittelevat etsimään tietoa useammasta eri lähteestä. Heitä ohjataan hyödyntämään lähteitä oman tiedon tuottamisessa ja harjoittelemaan tiedon kriittistä arviointia. Oppilaita kannustetaan etsimään itselle sopivia ilmaisutapoja ja käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa työskentelyn ja tuotosten dokumentoinnissa, arvioinnissa ja jakamisessa.

VUOROVAIKUTUS JA VERKOSTOITUMINEN

connect v2 lvl3Oppilaita ohjataan ymmärtämään omat roolinsa viestijöinä sekä ottamaan vastuuta viestinnästään. Heitä ohjataan tarkastelemaan TVT:n roolia vaikuttamiskeinona. Oppilaat saavat kokemuksia tieto- ja viestintäteknologian käyttämisestä vuorovaikutuksessa koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa myös kansainvälisissä yhteyksissä.