LUOKAT 7-9

Tieto- ja viestintäteknologian (TVT) käyttö on luonteva osa yläkoululaisen omaa ja yhteisön oppimista. Oppilaat syventävät taitojaan ja hyödyntävät opiskelussaan koulun ulkopuolella opittua. Heille muodostuu käsitys siitä, miten tieto- ja viestintäteknologiaa voi hyödyntää eri oppiaineiden opiskelussa, myöhemmissä opinnoissa ja työelämässä sekä yhteiskunnallisessa toiminnassa ja vaikuttamisessa. Oppimistehtävien yhteydessä tarkastellaan TVT:n merkitystä yhteiskunnassa ja sen vaikutuksia kestävään kehitykseen.

Merkkien sisällöt avautuvat otsikkoa klikkaamalla.

KÄYTÄNNÖN TAIDOT JA OMA TUOTTAMINEN

skills 7-9Oppilaita kannustetaan oma-aloitteiseen tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen erilaisissa oppimistehtävissä sekä eri tehtäviin sopivien työtapojen ja välineiden valinnassa. Käsitys eri laitteiden, ohjelmistojen ja palvelujen käyttö- ja toimintalogiikasta syvenee. Oppilaat osaavat käsitellä, järjestellä ja jakaa tiedostoja sujuvasti. He osaavat valmistaa erilaisia digitaalisia tuotoksia itsenäisesti ja yhdessä. Ohjelmointi tulee osaksi eri oppiaineiden opintoja ja sitä harjoitellaan tekstipohjaiseen ohjelmointikieleen tutustumalla.

VASTUULLINEN JA TURVALLINEN TOIMINTA

safety 7-9Oppilaita ohjataan turvalliseen ja eettisesti kestävään tieto- ja viestintäteknologian käyttöön. He oppivat, miten suojaudutaan mahdollisilta tietosuoja- ja tietoturvariskeiltä sekä vältytään tiedon häviämiseltä. Vastuullinen yläkoululainen noudattaa julkaisuissaan tekijänoikeuksia ja ymmärtää, mitä seurauksia vastuuttomasta ja lainvastaisesta toiminnasta voi olla. Oppilaita opastetaan terveellisten ja ergonomisten työtapojen omaksumiseen.

 

TIEDONHALLINTA SEKÄ TUTKIVA JA LUOVA TYÖSKENTELY

explore 7-9Oppilaita ohjataan monipuoliseen tiedon hankintaan ja tuottamiseen sekä tietolähteiden monipuoliseen käyttöön tutkivan ja luovan työskentelyn pohjana. Samalla harjoitellaan lähdekriittisyyttä ja opitaan arvioimaan omaa ja muiden – myös erilaisten hakupalveluiden ja tietokantojen – tapaa toimia ja tuottaa tietoa.

VUOROVAIKUTUS JA VERKOSTOITUMINEN

connect 7-9Opetuksessa käytetään yhteisöllisiä palveluita ja koetaan yhteistyön ja vuorovaikutuksen merkitys oppimiselle, tutkivalle työskentelylle ja uuden luomiselle. Oppilaita opastetaan käyttämään erilaisia viestintäkanavia ja -tyylejä tarkoituksenmukaisesti. Harjoitellaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä myös kansainvälisessä vuorovaikutuksessa ja opitaan hahmottamaan sen merkitystä, mahdollisuuksia ja riskejä globaalissa maailmassa.